Danıştay, TÜİK'de Köleliğe Dur, Dedi

Büro Hak-Sen'in açtığı davada, Danıştay 12.Dairesi TÜİK Bakanlar Kurulu Kararının hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

DANIŞTAY, TÜİK'DE KÖLELİĞE DUR, DEDİ.

Büro Hak-Sen'in açtığı dava sonucu Danıştay ,Türkiye İstatistik Kurumu'nda 657 sayılı Yasanın 4/c maddesine göre çalışan personelin mali ve sosyal haklarını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının işten çıkarma, izin ve fazla çalışmasına ilişkin önemli bir karara imza attı.

Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) tarafından Bakanlar Kurulu kararındaki hukuka aykırı hükümlerin iptali için açılan davada, Danıştay 12.Dairesi , TÜİK'de çalışan 4/C personelin sözleşme feshini , fazla çalışma ücreti ve yıllık izinleri düzenleyen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

KANUNLA VERİLEN İLAVE ÖDEME FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ SAYILMAZ.
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele, ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %20'si oranında ödeme yapılır ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz,

hükmü ile Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan 4/C'li personele aylık ücretine ilave olarak ( güncel tutarı 150 TL ) ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak, Bakanlar Kurulu kararının 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında;
Geçici personele, 5429 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Ödenen bu ücret günlük normal çalışma saatlerini aşan süreler için yapılan fiili fazla çalışmanın da karşılığıdır.

denilmek suretiyle, Kanunla verilen ilave ücret, fiilen yapılan fazla çalışma ücreti olarak da ödenmektedir.

Sendikamız tarafından açılan davada söz konusu ödemenin Kanunla verilmesi gereken zorunlu bir ödeme olduğu, bu nedenle fiilen yapılan fazla çalışmanın karşılığının ayrıca ödenmesi gerektiği, Bakanlar Kurulu kararındaki;

....Ödenen bu ücret günlük normal çalışma saatlerini aşan süreler için yapılan fiili fazla çalışmanın da karşılığıdır.

ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.
Danıştay 12.Dairesi, Kanunla verilen ilave ödemenin fiilen yapılan Fazla Çalışmanın karşılığı olamayacağı, düzenlemenin Ülkemizin imzaladığı 29 nolu İLO Sözleşmesinin 1 inci maddesine , Anayasamızın "Zorla Çalıştırma Yasağına" ve 657 sayılı Yasanın 178 inci maddesine aykırı olduğunu, 4/C personele yaptıkları fiili fazla çalışma karşılığında ücret veya izin verilmesi gerektiğini belirterek;

....Ödenen bu ücret günlük normal çalışma saatlerini aşan süreler için yapılan fiili fazla çalışmanın da karşılığıdır.

ibaresinin yürütmesini durdurmuştur.

Bu kararla, Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan 4/C personele ilave ücret ödenmesinin yanında, fiilen yaptıkları Fazla Çalışmanın karşılığında ücret yada izin verilecektir.

hükmünün Bakanlar Kurulu kararı ile fazla çalışma ücretine dönüştürülmesinin hukuka aykırı olduğuna ve personele ayrıca Fazla Çalışma ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Sendikamız fazla çalışma yapan üyelerimizin yasal hakları için gerekli girişimleri yapacaktır.

4/C PERSONELİN SÖZLEŞME FESHİNE İLİŞKİN MADDELER HUKUKA AYKIRI.

Bilindiği gibi, Türkiye İstatistik Kurumunda görev yapan personelin Sözleşmesinin Sona Ereceği halleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde;

Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesindeki Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Memuriyetten Çıkarmaya ilişkin 27 fiil ve halleri sıralayarak;

Bu bendin 1 ila 15 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde iki kez, 16 ila 27 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir kez işlendiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme dönemi bitimi beklemeksizin hemen sona erdirilir.

denilmektedir.

Söz konusu düzenleme Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezası gerektiren fiil ve hallerin aynısı olmasına rağmen , tüm cezalar sözleşme feshinin gerekçesi olarak uygulanmaktadır.

Örneğin, Uyarma cezası gerektiren bir fiilin iki defa tespit edilmesi durumunda dahi personelin sözleşmesi feshedilmektedir.

Üstelik , söz konusu cezalara ilişkin işlemler 657 sayılı Yasa'da belirtilen savunma ve Disiplin Kurulu itiraz hakkı bulunmadan keyfi olarak yapılmaktadır.

Bu nedenle, istenilen personelin sözleşmesi tek taraflı tespitlerle feshedilmekte, personel psikolojik baskı altında tutulmaktadır.

Bu maddeler nedeniyle herhangi bir itiraz hakkı olmadan, Disiplin Kurulu kararı alınmadan Ankara Bölge Müdürlüğünde 17 personelin sözleşmesi feshedilmiştir. Diğer Bölge Müdürlüklerinde de bazı personel bu yüzden işten çıkarılmıştır.

Sendikamızın açtığı davada , İdareye verilen bu sınırsız yetkinin hukuka aykırı olduğu ve öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.
Danıştay 12.Dairesi;

Bu bendin 1 ila 15 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde iki kez, 16 ila 27 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir kez işlendiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme dönemi bitimi beklemeksizin hemen sona erdirilir.

hükmünün 657 sayılı Yasanın 125. maddesinde düzenlenen uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer aldığı belirtilen Danıştay kararında; düzenlemede yer alan fiil ve hallerin ağırlık bakımından Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirmeyecek nitelikte fiil ve haller olması nedeniyle ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği ve hakkaniyete uygun olmadığı, belirtildi.

KARAR İLE ZARI ZARF ESARETİ VE ZULMÜ SONA ERECEKTİR.

Bu karar gereğince, 4/C personel de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu uyarınca Disiplin Hükümlerine tabi olacaktır. Artık, kimse gönderilen zarı zarfların esiri olmayacaktır. Sendika üyelerimizle ilgili soruşturmalara sendikamız müdahil olarak Disiplin Kurullarına katılacaktır.

YILLIK İZİN HAKKI İDARENİN TAKDİR YETKİSİNDE DEĞİLDİR.

Danıştay, Bakanlar Kurulu kararındaki;

Geçici personele çalıştıkları her ay için 2 gün ücretli izin verilebilir, hükümdeki "verilebilir" ibaresinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay Yıllık izinin Yasal bir hak olduğunu ve idarenin takdirinde olamayacağını söyledi.

Bu karar gereğince, hiçbir personelin Yıllık izinlerinin yanması veya kullandırılmaması söz konusu olmayacaktır.

KARARIN UYGULANMASI İÇİN SENDİKA AVUKATIMIZ TARAFINDAN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINA GEREKLİ BAŞVURU YAPILACAKTIR.

AYRICA, YÜRÜTMESİ DURDURULAN HÜKÜMLERİN 2016 BAKANLAR KURULU KARARINDA YER ALMAMASI İÇİN GEREKLİ MERCİLERE DE YASAL BAŞVURUMUZ YAPILACAKTIR.

BUGÜNE KADAR, TÜİK'DE YAPILAN HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞA VE HAK İHLALİNE KARŞI MÜCADELE EDEN SENDİKAMIZ BUNDAN SONRA DA KESİNTİSİZ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR.

TÜİK 4/C PERSONELİNİN HAK VE EMEK MÜCADELESİ BİZİM ONUR MÜCADELEMİZDİR.


HAK VERİLMEZ, MÜCADELE İLE ALINIR

HAK VE EMEĞİNİZİN GÜVENCESİ HAKSEN

YAŞASIN HAKSEN


Bu karara ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK BULVARI 40/2 KAT:2 MALTEPE / ANKARA - Telefon : (0 312) 229 03 25 - Faks : (0 312) 229 03 26