ERZURUM'DA HUKUK MÜCADELEMİZİ KAZANDIK

DAVACI : KENAN ŞAHİN

Sivil Savunma Arama Kurtarma Müdürlüğü/ERZURUMDAVALI : BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

VEKİLİ : Bilal KARATAŞ (Hukuk Müşaviri) - aynı yerde-DAVANIN ÖZETİ : Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan davacının, İl Özel İdaresi personeline yapılan yemek yardımının kendisine de yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 12.09.2012 tarih ve 130 sayılı işlemin; 5902 sayılı Kanun uyarınca kendisinin de İl Özel İdaresi personeli sayıldığı, bir kısım personele bu yardım yapılırken kendilerine yapılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yemek yardımının parasal tutarının hesaplanarak işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden, hasım mevkiinden çıkarılmaları gerektiği; esastan ise, 5902 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3. fıkrası uyarınca personel harcamalarının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması gerektiği, tesis edilen işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığından bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmemiştir.

Dava; davacının, İl Özel İdaresi personeline yapılan yemek yardımının kendisine de yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 12.09.2012 tarih ve 130 sayılı işlemin iptali ve yemek yardımının parasal tutarının hesaplanarak işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212. maddesinde "Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur." hükmü; bu hüküm uyarınca çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinin 3. maddesinde "Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir." hükmü ve aynı Yönetmeliğin 4. maddesinde de "Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 18. maddesinin 1. fıkrasında "İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur." kuralı yer almakta; 3. fıkrasında da "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. İl özel idareleri, bu harcamaları karşılayacak ödeneği ilgili yıl bütçesinden tefrik etmek zorundadır. Bu şekilde tefrik edilecek ödenek tutarı her halükarda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde birinden az olamaz. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır. İl özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinden Başkanlıkça uygun görülenlere Başkanlık bütçesinden belirlenen tutarda yardım yapılabilir. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır." kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Erzurum Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan davacının, İl Özel İdaresi personeline yapılan yemek yardımının kendisine de yapılması talebiyle yaptığı başvurunun, personel harcamaları içerisinde yer alan yemek yardımının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması gerektiği ileri sürülerek reddi üzerine, söz konusu işlemin iptali ve yemek yardımının parasal tutarının hesaplanarak işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; personel ve personelle ilgili diğer harcamalar kapsamında olduğu görülen yemek yardımının, 5902 sayılı Kanun'un 18/3. maddesi uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinden karşılanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda; davacının, yemek yardımından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kuralı uyarınca, hukuka aykırı olan işlem nedeniyle davacının yararlanamadığı yemek yardımının, idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği de tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPTALİNE, idareye başvuru tarihi olan 26.04.2012 tarihinden itibaren hesaplanacak yemek yardımı tutarının, aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 72,90.-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihini izleyen (30) gün içinde Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 21/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan

AHMET DURMAZ

42967

Bu karara ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK BULVARI 40/2 KAT:2 MALTEPE / ANKARA - Telefon : (0 312) 229 03 25 - Faks : (0 312) 229 03 26